ROZSUDEK NAD STATEČNÝM KNĚZEM

 

Rozsudek nad šumperským děkanem Kryštofem Lautnerem, ze dne 1. 9. 1685, kterým se odsuzuje k smrti upálením. V roce 2000 byla děkanu Lautnerovi odhalena pamětní deska. Olomoucký arcibiskup Graubner se omluvil za excesy v čarodějnických procesech.

Kryštof Lautner, bývalý děkan v Šumperku, usvědčený nejen mnohými výpověďmi mužů a žen, kteří vesměs až do své smrti na těchto výpovědích neodvolatelně setrvali, výpovědi útrpné i dobrovolné odpřísáhli a byli jimi usvědčeni, ale též vlastními výpověďmi po mučení dobrovolně přiznanými, že příšernými a hnusnými mrzkostmi nenáviděl uražený Boží Majestát, mnohokrát se účastnil čarodějnických setkání na Petrových kamenech, oddával se zlému nepříteli, zřekl se Boha a jeho milých svatých, svatou konsekrovanou hostii samotnou nejenže zneuctil, ale vložil do boty a nadto s ní se svými společnicemi a rouhačkami tancoval, navíc k ještě většímu se zpronevěření této ji rozděloval jiným čarodějům a čarodějkám a tím zavdal podnět štítiti se této, s řečenými velesvatými hostiemi páchal takové svévolnosti, že žádný křesťanský jazyk je vyslovit nemůže, dále že mše svaté obětoval ďáblovi a že se dopustil mnoha svatokrádeží a zneuctil Boha tím, že svatokrádežně zpovídal, že v Pustých Žibřidovicích o svátku na připomínku Utrpení Páně pověšeného beránka první uhodil prutem; mnoho novorozených dětí obětoval zlému nepříteli a neplatně je pokřtil; též kajícníky, kteří se u něj zpovídali, neabsolvoval, s duchy a s mnohými jinými, matkami a dcerami nespočetně se spojoval smyslně; po celou dobu svého uvěznění nedal najevo sebemenší kajícnost; svá přiznání a výpovědi začasté zlomyslně odvolával a ještě ustavičně dával najevo svou zatvrzelost.

Když kníže arcibiskup místo dřívějšího inkvisitora nyní pro vynesení rozsudku v tomto vyšetřování ustavil soudní kolegium, to při zvažování těchto tak velkých mrzkostí, při uvážení všech okolností, jak tyto mrzkosti zmírnit a jak rozmnožit péči nalezlo takto právem, že on, Kryštof Lautner, má být zbaven všech duchovních hodností a úřadů, degradován podle kanonických práv, poté předán do rukou katových a jeho tělo se má na popravišti veřejně a za živa až na popel spálit, což jemu bude zcela zaslouženým trestem, jiným však k zošklivění, k varování a k příkladu.

V Olomouci dne 1. září 1685
Jindřich František Boblig z Edelstadtu
Eliáš Isidor Schmidt